Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser
VED SALG AF VÆRKTØJ OG VÆRKTØJSMASKINER

 

Klokkestøbervej 15 DK-9490 Pandrup
Tlf. +45 98204400
Fax. +45 98204240
e-mail: info@shv.dk

 

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer, udført og formidlet af, S. H. Værktøjsmaskiner ApS medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

 

§ 1. Tilbud
Alle tilbud er fritblivende og afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

 

§ 2. Priser
Alle priser er dagspriser ab lager. De af sælger opgivne priser er baseret på de tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende dagspriser fra sælgers leverandører samt gældende valutakurser, toldsatser og afgifter, samt enhver afgift, skat eller lign. er relateret til vareomsætning. Som følge heraf forbeholder sælger sig ret til at foretage sådanne reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge af ændringer i førnævnte forhold, som indtræder inden leveringen, ligesom der forbeholdes en tilsvarende ret til at foretage prisleveringer, såfremt dette følger af de nedenfor under Leveringsforbehold anførte omstændigheder.

 

§ 3. Indbytningspris
Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at sælger skal tage materiale i bytte, bærer køber risikoen herfor indtil det ibyttetagnes overgivelse til sælger. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:
– overgives til sælger i samme stand, som den hvori der er besigtiget af sælger, bortset fra almindeligt slid ved normal brug indtil leveringen sker, og – er forskriftsmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til sælger. – at køber oplyser om eventuelle mangler og funktionsdygtighed ved det brugte udstyr. – Alt nødvendigt tilbehør skal medfølge. Køber indestår for, at det brugte udstyr er frit og ubehæftet.
Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

 

§ 4 Leveringsforbehold
I tilfælde af strejke og lockout eller andre arbejdsstandsninger på sælger eller sælgers leverandørs/underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde, eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller salgsgenstandens transport til leveringsstedet, eller andre forhold som sælger ikke har indflydelse på, udsættes leveringen uden ansvar for sælger, så længe den på gældende hindring består. Enhver ordre effektueres under forbehold og ind- eller udførselsforbud samt opnåelse af nødvendige ind eller udførselstilladelse. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere ordren.

 

§ 5. Leveringstid
De af sælger opgivne leveringstider er baseret på oplysninger fra sælgers leverandører og er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtidige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til sælgers kundskab, derfor er leveringstider tilnærmelsesvise. For tab, som måtte følge af leveringsforsinkelse, påtager sælger sig intet ansvar.

 

§ 6 Emballage
Emballering sker så forsvarligt, som der efter sælgers bedste skøn er praktisk muligt og sker for købers regning, såfremt emballeringen ikke er inkluderet i prisen. Godtgørelse af returneret emballage sker kun efter forudgående skriftlig aftale.

 

§ 7. Forsendelse
Eventuel forsendelse sker kun i henhold til købers instruktion og for dennes regning og risiko. Når køber ikke har foreskrevet en bestemt forsendelsesmåde, vælges denne efter sælgers bedste skøn.

 

§ 8. Prospekter og tegninger
Prospekter og tegninger er uforbindende i dennes detaljer, og der tages forbehold for konstruktionsændringer. Alle oplysninger, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale. Enhver tegning og/eller teknisk beskrivelse eller illustration eller lignende, der udleveres af køber til brug ved installation eller montering af anlæg og andre produkter, forbliver sælgers ejendom og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke anvendes, kopieres eller forelægges trediemand, eller på anden måde bringes til trediemands kendskab, og skal straks efter brugen tilbageleveres til sælger.

 

§ 9. Ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden til denne er betalt, samt til at tage denne tilbage i overensstemmelse med lov om køb på kredit af 9. juni 1982. kapitel 3. Ejendomsforbeholdet og tilbagetagelsesretten, jfr. kreditkøbelovens § 2. betinges af sælger til sikring af dennes krav på
– købesum (kontantkøbspriser) incl skatter og afgifter (moms) – alle kreditomkostninger (renter, gebyrer m.v. samt sælgers eventuelle udgifter til forsikring af det solgte) – sælgers udgifter til eller vederlag for det solgtes transport til monterings/opstilling hos køberen – nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen af det solgte, samt – morarenter
I de tilfælde salgsgenstanden ikke er betalt kontant ved salgsgenstandens levering, er køber senest ved salgsgenstandens overgivelse til samme forpligtet til at kvittere for modtagelsen af salgsgenstanden på førnævnte vilkår. Kvitteringen skal ske på et dokument, der præciserer sælgers ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret samt – størrelse af den erlagte udbetaling, og – størrelsen af de enkelte ydelser, disses antal og forfaldstid.
Kopi af dokumentet skal overgives til køber jfr. kreditkøbelovens § 20 stk. 1.

 

§ 10. Morarenter
Ved betaling af købesum eller ydelser i salg med fast ejendoms forbehold beregnes morarenter med 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen

 

§ 11. Betaling
Den fastsatte betaling, erlægges af køber kontant ved levering med mindre der er truffet skriftlig aftale om andet. Kan køber ikke modtage salgsgenstanden til aftalt tid, er købesummen desuagtet forfalden til betaling, når salgsgenstanden meldes klar til levering. For varer af udenlandsk oprindelse, hvis salgspris er opgivet i danske kroner, er betalingsdagens kurs gældende, såfremt betaling sker på en bankdag inden kl. 12.00. I modsat fald er kursen på den næstfølgende bankdag gældende. Sælger har ret til at bestemme, at beløb, som køberen indbetaler, først skal afskrives på fordringer, der hidrører fra evt. reparation af salgsgenstanden eller andre foranstaltninger vedrørende denne. I så tilfælde forlænges en eventuelt aftalt betalingsordning tilsvarende, jfr. kreditkøbelovens § 11, stk. 3.

 

§ 12. Modregning
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er anerkendt fra sælgers side, og har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordring af nogen som helst art.

 

§ 13. Reklamation
Reklamation skal ske skriftligt og skal være sælger i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at leveringen har fundet sted. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af solgte, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne have været opdaget. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl og er ubetinget, idet sælger fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor under Afhjælpning af mangler anførte betingelser ikke er opfyldt.

 

§ 14. Afhjælpning af mangler
Efter at risikoen for salgsgenstanden er gået over til køber, har sælger intet ansvar for mangler ved solgte, ud over de forpligtelser der er fastsat i det følgende. Under forudsætning af det leverede vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med de af sælger eller dennes leverandørs meddelte instruktioner og forskrifter, at eventuelle tidligere reparationer er fortaget på sælgers værksted eller af sælgers reparatører, samt under forudsætning af at det leverede anvendes maksimalt 8 timer om dagen, er køberen fra leveringsdagen alene berettiget til:
– vederlagsfri ombytning af komponenter, der bevisligt er defekte på grund af materiale- eller fabrikationsfejl samt efterlevering af manglende dele.
idet arbejdsløn og kørselsudgifter i forbindelse med ombytning af defekte komponenter/efterlevering af manglende dele afholdes af sælger. Det bemærkes, at ombytning/efterlevering af komponenter samt dermed forbundet monteringsarbejde kun udføres inden for sælgers normale arbejdstid, men vil eventuelt kunne udføres uden for denne mod almindelige overtidsbetaling for købers regning. Såfremt de defekte eller manglende dele ikke kan fremskaffes, yder sælger en erstatning til køber, svarende til de tilsvarende mangelfri komponenters salgspris på leveringstidspunktet.

 

Sælger er dog kun forpligtet til at udføre ombytning/afhjælpning inden for Danmarks grænser, det vil sige ikke på Færøerne eller Grønland. Såfremt køber i andre tilfælde sender eventuelle mangelfulde leverancer eller komponenter til om bytning hos sælger i henhold til en af sælger godkendt reklamation, bærer køber omkostninger og risiko ved forsendelsen til sælger. Ved fremsendelse til køberen af omleverede/efterleverede komponenter, sker forsendelsen efter sælgers valg og for sælgers regning og risiko.

 

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forsinkelse eller arbejdsstandsning hos køber som køber som følger af udførelsen af ovennævnte omleveringer/afhjælpning. Ved materialefejl forstås sådanne skjulte fejl, som skyldes utætte eller revner i det anvendte materiale, hærdefejl eller dårlig/ufuldstændig svejsning. Brud stammende fra de her nævnte årsager må være omgivet af friske, rene brudflader for at betinge vederlagsfri ombytning. Køber kan ikke herudover gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende og kan således ikke hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

 

§ 15. Brugte værktøjer og maskiner
Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra svig og vanhjemmel.

 

§ 16. Produktansvar
a) For skader forvoldt direkte af salgsgenstanden på købers ting, som sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig anvendelse, hæfter sælgeren kun i 1 år fra leveringsdatoen.
b) Sælgers samlede ansvar for skade på købers erhvervsting kan ikke overstige 500.000 kr.
c) Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand i forbindelse med tingskade forvoldt af salgsgenstanden.
d) Køber er forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert tab der måtte påstå ved skader, som salgsgenstanden – efter at være blevet sammenbygget med eller indføjet i købers produkt – forvolder tredjemand. Køber er i dette tilfælde pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol som behandler tredjemands erstatningskrav mod sælger.

 

§ 17. Montage
a) Hvis sælger har forpligtet sig til montage af solgte maskiner, anlæg eller dele hertil, forudsættes det, at alle nødvendige installationer er udført efter gældende forskrifter, og energien findes i tilstrækkelig og konstant mængde. Fejl foranlediget af mangler og fejl i installationer afhjælpes for købers regning efter gældende takster (eksempler herpå kan være: For stort vandindhold i trykluft, manglende og utilstrækkelig jordforbindelse til el, elektriske støjpåvirkninger, forkert udsugningsmængde, at fundamenteringen er tilstrækkelig). Køber er forpligtet til at træffe alle forberedelser, der er nødvendige for øjeblikkelig, fortsat og uhindret gennemførelse af montagearbejdet fra leveringstidspunktet at regne. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, er sælger berettiget til frit at vælge afhjælpningsforanstaltninger, og køber er pligtig til at betale for udgifter i forbindelse hermed efter regning.
b) Vægt angivelser kan betragtes som tilnærmelsesvise og orienterende af hensyn til beregning af omkostninger og fundamentering.

 

§ 18. Tvistligheder
Alle uoverensstemmelser vedrørende nærværende salgs og leveringsbetingelser og leverancer fra sælger afgøres ved sælgers værneting og efter dansk rets regler.

 

Handelsbetingelser er sidst opdateret maj 2021.